FOCUS advocaten

Privacyverklaring

Gegevens van ons bedrijf:

Verwerkingsverantwoordelijke: FOCUS advocaten
Adres: Bollenmarkt 14 D
Postcode en plaats: 1681 PJ Zwaagdijk-Oost
Telefoonnummer: 06-47759331
e-mailadres: info@focus-advocaten.nl
KvK-nummer: 89065654

Versie: april 2023

Algemeen

Dit is de privacyverklaring van FOCUS advocaten. FOCUS advocaten is een advocatenkantoor. Onze belangrijkste activiteit is het uitoefenen van een juridische adviespraktijk in het algemeen en een advocatenpraktijk in het bijzonder.

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw gegevens. Verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt door ons, maar ook door andere partijen die wij inschakelen, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze privacyverklaring leest u wat wij met uw persoonsgegevens doen en hoe wij uw privacy beschermen.

Wat is het doel van de verwerking?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens. Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 • om onze juridische diensten te verstrekken
 • om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen
 • voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • om contact met u te kunnen opnemen en te onderhouden
Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • basisgegevens, zoals uw voor- en achternaam, tussenvoegsel en titel
 • contactgegevens, zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer
 • gegevens met betrekking tot het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, zoals een IP adres;
 • gegevens met betrekking tot uw bezoek aan onze website;
 • gegevens die u ons verstrekt ten behoeve van uw sollicitatie, zoals uw voor- en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, nationaliteit, burgerlijke staat en alle overige in uw sollicitatie vermelde persoonsgegevens;
 • alle overige persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u ons verstrekt of die wij kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna vermeld.
Hoe komen wij aan deze gegevens?

De gegevens die wij verwerken, krijgen wij van u of in sommige gevallen van het Juridisch Loket, het UWV of een andere overheidsinstantie. Daarnaast krijgen wij uw gegevens uit andere bronnen, zoals andere advocaten, wederpartijen, het Handelsregister, het Kadaster of door gebruik te maken van openbare bronnen.

Op grond waarvan verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij moeten het gebruik van  uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de wettelijke grondslagen. Op grond van de wet is het onder meer toegestaan om uw persoonsgegevens te verwerken bij het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst (zoals een opdrachtovereenkomst), om te voldoen aan een wettelijke verplichting, maar ook als u ons toestemming hebt gegeven om uw gegevens te verwerken of als de gegevensverwerking noodzakelijk is omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben.

Als wij alleen met uw toestemming uw persoonsgegevens gebruiken, dan mag u deze toestemming altijd weer intrekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Het intrekken van uw toestemming heeft dus geen gevolgen voor al uitgevoerde handelingen.

Worden uw gegevens geautomatiseerd verwerkt?

Nee. Geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens houdt in dat er besluiten worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.  Dat gebeurt bij FOCUS advocaten niet.

Verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden?

FOCUS advocaten verkoopt uw gegevens niet.

In bepaalde gevallen delen wij uw persoonsgegevens met derden, waaronder, maar niet uitsluitend:

 • derden die relevant zijn voor de juridische diensten die wij verstrekken, zoals wederpartijen, plaatselijke advocaten, gerechten, regelgevingsinstanties en overheidsinstellingen;
 • derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken, zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. FOCUS advocaten is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door deze derden. Als een derde uw persoonsgegevens verwerkt als verwerker van FOCUS advocaten, sluit FOCUS advocaten met die derde een verwerkersovereenkomst die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet.

Met bedrijven of instellingen die uw persoonsgegevens in opdracht van ons verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. FOCUS advocaten blijft in dat geval verantwoordelijk voor de verwerkingen door verwerkers die wij hebben ingeschakeld.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden ze verwijderd en/of vernietigd.

Hoe zit het met de vertrouwelijkheid en beveiliging van uw gegevens?

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben passende organisatorische en technische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ook zijn wij met al onze medewerkers geheimhouding overeengekomen. Als u vindt dat uw gegevens toch niet goed (genoeg) zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op info@focus-advocaten.nl.

Welke rechten hebt u?
 • U mag uw persoonsgegevens inzien.
 • Als ze onjuist zijn, kunt u ons schriftelijk verzoeken ze te corrigeren.
 • U kunt ons vragen om de gegevens te verwijderen.
 • U kunt uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking intrekken.
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • U hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek of bezwaar sturen naar info@focus-advocaten.nl of naar ons contactadres. Om er zeker van te zijn dat het verzoek van u afkomstig is, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie ter bescherming van uw privacy uw pasfoto, de machine readable zone (de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN zwart.

Wij reageren zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen vier weken op uw verzoek.

Klacht indienen?

U hebt de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dat kan via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Vragen?

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen hebt of behoefte hebt aan meer informatie, neem dan contact met ons op via info@focus-advocaten.nl.